Posted on

Omalla kielellä tarjottava yhteiskuntaorientaatiokoulutus on Suomessa vielä uusi asia. Siitä, miten yhteiskuntaorientaatioita on järjestetty eri puolilla Suomea, on vasta vähän tietoa saatavilla. Navigaattori 2.0 -hankkeen puitteissa pyrittiin kartoittamaan sitä, miten yhteiskuntaorientaatioita on toteutettu kunnissa ja minkälaisia kehittämistarpeita yhteiskuntaorientaation järjestämiseen liittyy.

Kartoitus toteutettiin toukokuussa 2022 sähköisenä kyselynä. Kysely suunnattiin ensisijaisesti kunnille ja siihen pyydettiin vastaamaan esimerkiksi kuntien maahanmuuttoasioiden ja kotoutumispalveluiden vastaavaa asiantuntijaa. Kyselyn ulkopuolelle rajattiin ELY-keskusten hankkimat yhteiskuntaorientaatiot, sillä niistä on tietoa ELY-keskuksissa. Kyselyssä pyrittiin kartoittamaan pääasiassa muiden tahojen toteuttamia yhteiskuntaorientaatioita. Tietoa kyselystä levitettiin Kuntaliiton kautta. 

Kyselyyn vastaajien määrä jäi pieneksi. Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 16, joista yksi vastaus koski kuntayhtymää ja yksi kolmea pienempää kuntaa. Kyselyyn vastattiin eri puolilta Suomea. 

Kartoitus osoitti, että yhteiskuntaorientaatiolla voidaan viitata varsin erilaisiin toteutuksiin ja muotoihin. Vastaukset vaihtelivat omakielisten kouluttajien toteuttamista laajoista yhteiskuntaorientaatiokoulutuksista kunnan työntekijän tarjoamiin lyhyisiin tulkattuihin yhteiskuntainfoihin. Kysymys siitä, mikä taho on järjestänyt kunnassa yhteiskuntaorientaation, toi puolestaan esiin varsin vaihtelevat tavat järjestää yhteiskuntaorientaatiota. Yhteiskuntaorientaatioita on kartoituksen vastausten perusteella järjestetty kunnissa myös lukumäärällisesti vähän. 

Kartoituksen perusteella kunnissa on tarvetta tiedolle siitä, mitä yhteiskuntaorientaatiossa tulee opettaa ja minkä laajuisesti, mikä taho koulutusta järjestäisi ja millä rahoituksella. Yhteiskuntaorientaation järjestämisen tukemiseksi tarvittaisiin myös laajempaa yhteistyötä ja selkeämpiä raameja. 

Lue lisää kartoituksesta tehdystä yhteenvedosta!

 

Artikkelin on kirjoittanut Navigaattori 2.0 -hankkeen asiantuntija Heidi Nikula.

Yhteiskuntaorientaation konseptia kehitetään Navigaattori 2.0 -hankkeessa (1.4.2021 – 30.6.2022). Hanke toteutetaan Suomen Pakolaisavun ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen-toimiston yhteishankkeena. Rahoittajana toimii EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Voit lukea hankkeesta lisää IOM Suomen verkkosivuilta: Navigaattori-hanke | IOM Finland