Posted on

Yhteiskuntaorientaatiokurssi rakentaa kuuluvuuden kokemusta uuteen kotimaahan. Kurssi kannattaa järjestää, sillä sen käyneet tuntevat paremmin suomalaisen yhteiskunnan toimintaa sekä omia oikeuksiaan, velvollisuuksiaan ja mahdollisuuksiaan Suomessa.

Kuvassa on kaksi yhteiskuntaorientaation opiskelijaa.

Yhteiskuntaorientaation opiskelijoita.

Kokonaisvaltainen kurssi

 • Yhteiskuntaorientaation koulutusmalli on vapaasti kuntien, oppilaitosten ja järjestöjen hyödynnettävissä.
 • Yhteiskuntaorientaation kesto on 70 tuntia. Suosittelemme kurssin toteuttamista täysimääräisenä, sillä eri aihepiirit muodostavat suomalaisesta yhteiskunnasta selkeän kokonaiskuvan. On tärkeää saada perustietoa uuden yhteiskunnan eri osa-alueista, vaikka kaikki aihepiirit eivät olisikaan osallistujille juuri silloin ajankohtaisia. Hyvä tietopohja ja ymmärrys yhteiskunnasta edistävät omaa ja perheen kotoutumista sekä hyvinvointia.
 • Lisäksi yhteiskuntaorientaatiossa on olennaista, että kurssilla on riittävästi aikaa kysymyksille, keskustelulle ja reflektiolle.

 

Osallistujat ja toteuttaminen

 • Yhteiskuntaorientaatiosta on hyötyä kaikille maahanmuuttaneille ja kotoutujille.
 • Yhteiskuntaorientaatiota voidaan tarjota vastasaapuneiden lisäksi myös henkilöille, jotka ovat asuneet Suomessa jo pitempään, mutta hyötyisivät yhteiskuntaorientaatiosta saatavasta tietotaidosta ja tuesta.
 • Kunta voi järjestää yhteiskuntaorientaation itsenäisesti, yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa.
 • Lähiopetuksessa yhteiskuntaorientaation maksimi ryhmäkoko on noin 20 opiskelijaa. Usein haasteeksi kunnassa voi muodostua riittävän ryhmän kokoon saaminen. Tällöin toteutusta kannattaa suunnitella kuntien välisenä yhteistyönä. Voisiko naapurikunnasta löytyä potentiaalisia osallistujia kurssille? Kunta voi tehdä yhteistyötä kurssin toteuttamiseksi myös paikallisen kotoutumiskoulutusta tai maahanmuuttajakoulutusta tarjoavan oppilaitoksen kanssa. Esimerkiksi Lohjalla paikallinen vapaan sivistystyön oppilaitos järjesti yhteiskuntaorientaatiota yhteistyössä Lohjan kaupungin kanssa.
 • Yhteiskuntaorientaatio voidaan sisällyttää myös kotoutumiskoulutukseen. Voisiko tällöin yhteiskuntaorientaatioon osallistua myös kuntapuolen kotoutuja-asiakkaita, vaikka he eivät ole kotoutumiskoulutuksen piirissä?

 

Yhteiskuntaorientaation kouluttajan palkkaaminen

 • Suomen Pakolaisavun Navigaattori-hankkeen kouluttamat yhteiskuntaorientaation kouluttajat ovat käyneet tehtävään valmistavan lyhytkoulutuksen. Kouluttajakoulutus on suomenkielinen. Yhteiskuntaorientaation kouluttajat osaavat suomen lisäksi kurssin opetuskieltä erinomaisesti.
 • Kunta tai oppilaitos voi palkata Pakolaisavun kouluttaman yhteiskuntaorientaation kouluttajan toteuttamaan yhteiskuntaorientaation esimerkiksi arabian, venäjän tai darin kielellä.
 • Kouluttajan keskeisiin tehtäviin kuuluu kurssiohjelman laatiminen, kurssin suunnittelu ja opetuksen valmistelu sekä opetuksen toteuttaminen. Hän sopii järjestelyistä toteuttajatahon kanssa itsenäisesti, ilman Pakolaisapua.
 • Oppilaitos tai kunta voi tiedustella koulutettujen kouluttajien yhteystietoja Pakolaisavusta (ks. yhteystiedot etusivulla). Palkkaava taho neuvottelee työtarjouksesta suoraan kouluttajan kanssa.
 • Pakolaisavulla ei ole kouluttajan palkkaukseen suositustuntihintaa, mutta on hyvä huomioida yhteiskuntaorientaation vetämisen olevan pedagogisesti haastavaa, erityisosaamista vaativaa ja edellyttävän kouluttajalta paljon valmistelutyötä. Näin ollen tuntipalkan tulisi olla riittävällä tasolla.
 • Kouluttajan palkkaamisen lisäksi järjestävälle taholle voi syntyä kustannuksia esimerkiksi kouluttajan matkakuluista, opetusmateriaalien printtaamisesta ja opetustiloista.
 • Järjestävä taho vastaa osallistujien ohjaamisesta kurssille. Tiedotuksessa voidaan hyödyntää kouluttajan laatimaa kurssiohjelmaa, joka on aina kaksikielinen (suomi / osallistujien kieli).
 • Yhteiskuntaorientaation lopuksi kouluttaja kerää osallistujilta henkilökohtaisen palautteen ja antaa osallistujille todistukset.
 • On hyvä huomioida, että kouluttaja toimii itsenäisesti Pakolaisavun kurssimallin pohjalta eikä kurssin toteuttaminen ole Pakolaisavun alaista toimintaa.

 

Lähi- ja etäopetus

 • Koronapandemian takia opetusta on jouduttu Suomessa siirtämään verkkoon. Tilanteen normalisoiduttua suosittelemme, että yhteiskuntaorientaatiota järjestetään mahdollisuuksien mukaan lähiopetuksena. Yhteiskuntaorientaatio perustuu dialogiin ja siinä korostuu ryhmässä käytävä vuorovaikutus. Onnistunut yhteiskuntaorientaatio edellyttää turvallisen keskusteluilmapiirin ja luottamuksen rakentumista. Siksi yhteiskuntaorientaatio on hedelmällisintä toteuttaa lähiopetuksena.
 • Etäopetus toisena toteutusvaihtoehtona on kuitenkin tarpeen myös pandemian jälkeisenä aikana. Monesti se on myös ainoa vaihtoehto yhteiskuntaorientaation järjestämiseen. Pakolaisavussa on toistaiseksi melko vähän kokemusta etänä järjestettävästä yhteiskuntaorientaatiosta.
 • Kun yhteiskuntaorientaatio järjestetään etänä, on ryhmäkoon oltava tavallista pienempi, maksimissaan noin 12 opiskelijaa
 • Kotona Suomessa -hanke on koonnut etäorientaation järjestämisestä erinomaisen vinkkilistan, jota kannattaa hyödyntää kurssin suunnittelussa.

 

Saadun palautteen perusteella yhteiskuntaorientaation osallistujat ovat hyötyneet kurssista merkittävästi ja suosittelevat kurssia kaikille maahanmuuttaneille!